แนะนำ

  • โครงสร้างชนิดวัตถุดิบ ที่เหมาะสำหรับบรรจุ ผลิตภัณฑ์
  • คุณสมบัติของชนิดวัตถุดิบ ที่มีผลต่ออายุ การเก็บผลิตภัณฑ์
  • รูปแบบซองที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
Add your thoughts

There are no comments, add yours