เจ้าหน้าที่บุคคล

Salary : ตามข้อตกลงบริษัท

วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี ขึ้นไป.(การจัดการทั่วไป, บริหารทรัพยากรมนุษย์,)

ประสบการณ์

  • มีประสบการณ์ด้านการคำนวณค่าจ้างและค่าตอบแทน 1 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล

หมายเหตุ : เปิดรับทุกเพศสภาพ

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน

ข้อมูลความเป็นส่วนตัว