บริการ

โครงสร้างชนิดวัตถุดิบ ที่เหมาะสำหรับบรรจุ ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติของชนิดวัตถุดิบ ที่มีผลต่ออายุ การเก็บผลิตภัณฑ์ รูปแบบซองที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ บริการต่าง ๆ ที่เราพร้อมให้บริการแก่ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาวัตถุดิบที่คุณภาพ พร้อมบริการจัดส่ง เพื่อให้ธุรกิจของท่านดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

แนะนําบริการ

บรรจุภัณฑ์ทุกชิ้นที่เผยแพร่สู่ตลาด ย่อมบ่งบอกถึงคุณภาพและความใส่ใจ ในตัวสินค้าของผู้ผลิต หรือผู้จัดจําหน่ายสินค้าต่อผู้บริโภค เวิลด์ แพคเกจจิ้ง ยินดีพร้อมให้คําปรึกษา คุณสมบัติของชนิดวัตถุดิบที่มีผลต่ออายุ การเก็บผลิตภัณฑ์ รูปแบบซองที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ เราเล็งเห็น ความสําคัญในภาพพจน์ของท่าน จึงทุ่มเทและใส่ใจควบคุมคุณภาพ ในทุกขั้นตอนการผลิตของเรา

บริการออกแบบ

บริการออกแบบและริเริ่มสร้างสรรค์งานพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ ซึ่งถ่ายทอด จากความคิดสู่การสร้างสรรค์จนเป็นงานออกแบบ นอกจากนี้เรา ยังพัฒนา งานพิมพ์ทีแตกต่าง เพื่อให้เหมาะสม และตรงกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งตลอดเวลาเราได้มุ่งมันและพัฒนาการออกแบบ งานพิมพ์ หรือบรรุภัณฑ์ ที่เต็มไปด้วยเรื่องราว การนําเสนอที่แปลกใหม่อย่างไม่หยุดนิ่ง ซึ่งเราพร้อม ที่จะก้าวเดินและพัฒนามาตรฐานงานออกแบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อถ่ายทอด ความเป็นตัวตน รวมถึงเอกลักษณ์ของลูกค้าที่มีความแตกต่าง

บริการอื่น ๆ

บริการต่าง ๆ ที่เราพร้อมให้บริการแก่ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาวัตถุดิบ ที่คุณภาพ พร้อมบริการจัดส่ง เพื่อให้ธุรกิจของท่านดําเนินไปอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีบริการอื่นๆ ที่ทําให้ธุรกิจของท่านสมบูรณ์ขึ้น ซึ่งเรายินดี และพร้อมให้บริการแก่ลูกค้าของเรา ให้ท่านสะดวก สบายและลดขั้นตอน การทํางานที่ยุ่งยากลง เพื่อให้ท่านดําเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น